របាយការណ៍ស្តីពី ទ្រព្យសម្បត្តិជាសាច់ប្រាក់របស់រដ្ឋបាល ក្រុង/ស្រុក/ខណ្ឌៈ
ចាប់ពីឆ្នាំ ដល់ឆ្នាំ

របាយការណ៍នេះប្រៀបធៀបទ្រព្យសម្បត្តិជាសាច់ប្រាក់របស់រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌពីត្រីមាសមួយទៅត្រីមាសមួយ។ លើសពីនេះទៅទៀត របាយការណ៍នេះបង្ហាញពីសាច់ប្រាក់ដែលរដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌនីមួយៗមាន ដែលជួយក្រុមប្រឹក្សា និងគណៈអភិបាល អាចគិតគូរ ឬចាត់ចែងថវិកាទាំនេះដើម្បីអនុវត្តផែនការសកម្មភាពអោយកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព។

1. តារាងទ្រព្យសម្បតិ្តជាសាច់ប្រាក់
មិនមានទិន្នន័យ
តម្លៃថវិកាជាសាច់ប្រាក់សរុប ៖ 0,000 រៀល