របាយការណ៍ស្តីពី ការអនុវត្តដីកា សេចក្តីសម្រេច និងសេចក្តីណែនាំ និងបញ្ហាប្រឈមនានា របស់រដ្ឋបាល ក្រុង/ស្រុក/ខណ្ឌៈ
ចាប់ពីឆ្នាំ ដល់ឆ្នាំ

របាយការណ៍នេះបង្ហាញពីការអនុវត្តលិខិតបទដ្ឋាន និងបញ្ហាប្រឈមរសប់ក្រុមប្រឹក្សា និងគណៈអភិបាល។​ របាយការណ៍នេះជួយក្រុមប្រឹក្សា និងគណៈអភិបាលងាយស្រួលក្នុងការត្រួតពិនិត្យមើលលើការអនុវត្តលិខិតបទដ្ឋានដែលបានដាក់ចេញ និងបង្ហាញពីគណនេយ្យភាពរបស់គណៈអភិបាលចំពោះក្រុមប្រឹក្សាលើការអនុវត្តដីកា សេចក្តីសម្រេច និងសេចក្តីណែនាំនានា។​ ក្រាហ្វិកនេះបង្ហាញពីវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តលិខិតបទដ្ឋានតាមកាលបរិច្ឆេទដែលបានជ្រើសរើសជាភាគរយ ដូចជាដីកា សេចក្តីសម្រេច និងសេចក្តីណែនាំ។ ប៉ុន្តែក្រាហ្វិកនេះមិនបានបង្ហាញពីវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តដីកាដែលមានលក្ខណៈជាបទបញ្ជាទូទៅជាភាគរយទេ។

ភាគរយអនុវត្តសរុបប្រចាំឆ្នាំ ឯកតាគិតជាភាគរយ (%)
1. តារាងអនុវត្តដីកា សេចក្តីសម្រេច និងសេចក្តីណែនាំ និងបញ្ហាប្រឈមនានា
មិនមានទិន្នន័យ