របាយការណ៍ស្តីពី បុគ្គលិករបស់រដ្ឋបាល ក្រុង/ស្រុក/ខណ្ឌៈ
ចាប់ពីឆ្នាំ ដល់ឆ្នាំ

របាយការណ៍នេះ បង្ហាញអំពីបញ្ជីរាយនាមបុគ្គលិកទាំងអស់ (នាមត្រកូល នាមខ្លួន) ភេទ កម្រិតវប្បធម៌ បទពិសោធន៍ តួនាទី អង្គភាព ។ល។ ព័ត៌មាននេះ ត្រូវពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ឡើងវិញជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ ក្រាហិ្វកនេះបង្ហាញពីធាតុផ្សំនៃបុគ្គលិកដូចជា ភេទ កម្រិតវប្បធម៌ អង្គភាពនិងបទពិសោធន៍។ ការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត អាចផ្អែកតាមរបាយការណ៍នេះ ដើម្បីធ្វើការពិភាក្សា ថាតើបុគ្គលិកមានតុល្យភាពឬទេ? បើគិតពីកម្រិតវប្បធម៌ ការបែងចែករវាងអង្គភាព និងការទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាល។ មានតែបុគ្គលិកដែលមកធ្វើការជាប្រចាំតែប៉ុណ្ណោះ ដែលមានបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះ (អ្នកចូលនិវត្តន៍ ឬបានផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងធ្វើការ មិនបានបញ្ចូលនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះទេ)។

ធនធានមនុស្សតាមអង្គភាព ការិយាល័យ ឬផ្នែកនីមួយៗ ឯកតាគិតជាចំនួននាក់
1. តារាងបុគ្គលិកតាមអង្គភាព ការិយាល័យ ឬផ្នែក
មិនមានទិន្នន័យ
2. តារាងបុគ្គលិកលម្អិត
មិនមានទិន្នន័យ