របាយការណ៍ស្តីពី ចំណូល ចំណាយជាក់ស្តែងរបស់រដ្ឋបាល ក្រុង/ស្រុក/ខណ្ឌៈ
ចាប់ពីឆ្នាំ ដល់ឆ្នាំ

របាយការណ៍នេះប្រៀបធៀបចំណូល និងចំណាយជាក់ស្តែងជាមួយនឹងចំណូល និងចំណាយប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេលមួយដែលបានជ្រើសរើស។​ របាយការណ៍នេះក៏បង្ហាញពីគម្លាតនៃថវិកាដែលជាចំណូល ឬចំណាយជាក់ស្តែងជាមួយនឹងថវិកាប៉ាន់ស្មានផងដែរ។ ការតាមដានត្រួតពិនិត្យថវិកាគឺជាមុខងារដ៏សំខាន់របស់ក្រុមប្រឹក្សា និងគណៈអភិបាល ព្រោះវាជួយវាស់វែងនូវស្នាដៃការងារដូចបង្ហាញនៅក្នុងកូឡោនផ្នែកខាងស្តាំដែលគណនាពីភាគរយនៃចំណូល និងចំណាយជាក់ស្តែងធៀបនឹងការប៉ាន់ស្មាន។

1. ចំណូលប្រចាំឆ្នាំ
មិនមានទិន្នន័យ
ចំនួនថវិកាចំណូលគ្រោងទុកសរុប ៖ 0 រៀល
ចំនួនថវិកាចំណូលជាក់ស្តែងសរុប ៖ 0 រៀល
2. ចំណាយប្រចាំឆ្នាំ
មិនមានទិន្នន័យ
ចំនួនថវិកាចំណាយគ្រោងទុកសរុប ៖ 0 រៀល
ចំនួនថវិកាចំណាយជាក់ស្តែងសរុប ៖ 0 រៀល