របាយការណ៍ស្តីពី ផែនការសកម្មភាព និងថវិការបស់ក្រុមប្រឹក្សា និងគណៈអភិបាល ក្រុង/ស្រុក/ខណ្ឌៈ
ចាប់ពីឆ្នាំ ដល់ឆ្នាំ

របាយការណ៍នេះបង្ហាញពីសកម្មភាពទាំងអស់របស់ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ទាំងផ្នែកមូលធន (ទុនវិនិយោគ) និងប្រតិបត្តិការ (ថវិកាចរន្ត) រួមទាំងសកម្មភាពនានាផ្នែករដ្ឋបាល តែមិនគិតបញ្ចូលសកម្មភាពទាំងឡាយណា ដែលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ គ្មានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងផ្នែកថវិកានោះទេ ឧ.ដូចជាសកម្មភាពនានាអនុវត្តដោយអង្គការ NGOs ឬការិយាល័យជំនាញជុំវិញស្រុកនានា។ បញ្ជីសកម្មភាព រៀបចំឡើងផ្អែកតាមការទទួលខុសត្រូវអនុវត្តរបស់ការិយាល័យនីមួយៗ។ របាយការណ៍នេះចាយទៅតាមខ្ទង់នៃថវិកា ដើម្បីបង្ហាញថាតើការិយាល័យនីមួយៗ ទទួលបានថវិកាប៉ុន្មាន។ របាយការណ៍ ក៏បានបង្ហាញអំពីកាលបរិចេ្ឆទគ្រោងចាប់ផ្តើម និងគ្រោងបញ្ចប់បញ្ចប់តាមកាលបរិច្ឆេទដែលបានជ្រើសរើស។ របាយការណ៍នេះ ត្រូវរៀបចំដោយគណៈអភិបាល ដើម្បីបង្ហាញជូនក្រុមប្រឹក្សា សម្រាប់ជាមូលដ្ឋានក្នុងការអនុម័តថវិកា ។ ផែនការសកម្មភាពនិងថវិកាត្រូវមានការអនុម័ត ពីក្រុមប្រឹក្សា មុនដាក់ជូនទៅរដ្ឋបាលខេត្ត។ តាមឆ្នាំដែលបានជ្រើសរើសខាងលើ។


ថវិកាគ្រោងតាមការិយាល័យ

1. តារាងចំនួនថវិកាដែលបានគ្រោងទុកសម្រាប់សកម្មភាពនានាតាមការិយាល័យនីមួយៗ
មិនមានទិន្នន័យ
ថវិកាគ្រោងសរុប 0  រៀល
2. តារាងលម្អិតផែនការសកម្មភាព និងថវិកា
មិនមានទិន្នន័យ