ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃផ្ទៃក្នុងក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ


ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យនិងវាយតម្លៃផ្ទៃក្នុងក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ដែលបានរៀបចំដោយលេខាធិការដ្ឋាន​ គ.ជ.​អ.ប មានបំណងជួយគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសដល់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ដើម្បីអាចផ្តល់នូវព័ត៌មានជាអាទិភាពនានាបានទាន់ពេលវេលា ដល់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុង​ ស្រុក ខណ្ឌ នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែ សម្រាប់ជាជំនួយដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សា និងផ្តល់ព័ត៌មានទាំងនោះ ជាទម្រង់របាយការណ៍នានា​ ដើម្បីគណៈអភិបាល អាចយកទៅបង្ហាញ និងពន្យល់លម្អិតផ្ទាល់មាត់ នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សា។

ផ្សព្វផ្សាយ: 01-Jan-2015

DMK Internal System

The DMK M&E system developed by NCDDS aims to provide timely, priority information to Councilors during monthly council meetings. This intends to assist Councilors in making decisions. The information will be provided by administrator, via the Board of Governors in the form of reports. Each report will be presented and explained, verbally, by the Board of Governors.

Posted: 01-Jan-2015