បញ្ចូល និងពិនិត្យទិន្នន័យ


បញ្ចូល និងរក្សាទុកដោយសុត្ថិភាពដោយថ្នាក់ជាតិ

លទ្ធផលនៃការអនុវត្តបញ្ចូលទិន្នន័យទៅក្នុងប្រព័ន្ឌតាម រាជធានី ខេត្ត នៅអំឡុងពេល៤ខែនាដើមឆ្នាំ២០១៨ គិតជាភាគរយ

លទ្ធផលនៃការអនុវត្តបញ្ចូលទិន្នន័យទៅក្នុងប្រព័ន្ឌតាម រាជធានី ខេត្ត នៅក្នុងឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៧ គិតជាភាគរយ

លទ្ធផលនៃការអនុវត្តបញ្ចូលទិន្នន័យទៅក្នុងប្រព័ន្ឌតាម រាជធានី ខេត្ត នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៦ គិតជាភាគរយ

 ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរបស់ប្រព័ន្ធ
ថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩សូមជម្រាបដល់មន្រ្តីបង្គោលអោយបានជ្រាបថា ប្រព័ន្ធបានផ្លាស់ប្តូររូបរាង និងរចនាបទមួយចំនួនត្រង់ ទម្រង់បញ្ចូលទិន្នន័យ និងទម្រង់កែទិន្នន័យដែលបានបញ្ចូលរួច ការកែសម្រួលនេះគឺបានធ្ចើហើយចំនួន ៨ទម្រង់គឺចាប់ពីទម្រង់ទី១ ដល់ ទម្រង់ទី៨ ហើយប្រព័ន្ធបានបន្ថែមមុខងារមួយទៀតដើម្បីជាភាពងាយស្រួលដល់មន្រ្តីបង្គោលថ្នាក់រាជធានីខេត្ត គឺផ្នែកពិនិត្យមើលការបញ្ចូលទិន្នន័យរបស់ក្រុងស្រុកខណ្ឌដែលនៅក្នុងដែនរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តរបស់ខ្លួន អាចពិនិត្យបានតាមរយៈគណនេយ្យរបស់មន្រ្តីបង្គោលរាជធានីខេត្តនីមួយៗ សូមអរគុណ
ថ្ងៃទី៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ប្រព័ន្ធបានបិទការបញ្ចូលទិន្នន័យសម្រាប់ឆ្នាំ២១៨ ហើយបានបើកការបញ្ចូលសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩
ថ្ងៃទី០៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ប្រព័ន្ធតាមដាន និងវាយតម្លៃផ្ទៃក្នុងក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ បានផ្លាស់ប្តូររចនាបទមួយចំនួន តែមិនមានផ្លាស់ប្តូររបៀបប្រើប្រាស់ឬកែសម្រួលត្រង់ណាឡើយក្រៅពីរចនបទ
ថ្ងៃទី ៣១ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៧ប្រព័ន្ធបានបន្ថែមរបាយការណ៍ថ្មីមួយទៀតគឺ របាយការណ៍បូកសរុបទិន្នន័យរួមគ្រប់ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ទាំងអស់ដែលបានអនុវត្ត
ថ្ងៃទី ០៨ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៦Error នៅក្នុងទម្រង់ទី ៨ ដែលពេលកន្លងមកអ្នកប្រើប្រាស់មិនអាចកែសម្រួលទិន្នន័យបាន និងមិនអាចលុបបាន ពេលនេះត្រូវដោះស្រាយ អ្នកប្រើប្រាស់តាមបណ្តាក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ អាចចូលទៅកែសម្រួលទិន្នន័យនៅក្នុងទម្រង់ទី៨បាន សូមអរគុណ
ថ្ងៃទី ០៧ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦ប្រព័ន្ធបានកែសម្រួលផ្នែករបាយការណ៍ គីមានផ្លាស់ប្តូរបន្តិច ដើម្បីទាញយកទិន្នន័យជារបាយការណ៍ អ្នកប្រើប្រាស់ត្រួវជ្រើសរើរក្រុងស្រុកខណ្ឌ ហើយអ្វីដែលថ្មីនោះគឺ បន្ទាប់ពីជ្រើសរើសក្រុងស្រុកខណ្ឌរួច អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវចុចប៉ូតុង បញ្ចេញរបាយការណ៍ ដែលប៉ូតុងនោះមានព័ណបៃតង។ សូមអរគុណ
ថ្ងៃទី ២៦ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៦សូមជំរាបជូនមន្រ្តីបញ្ចូលទិន្នន័យទាំងអស់អោយបានជ្រាបថា មួយរយៈកន្លងមកនេះក្រុមការងារសង្គេតឃើញថាមានការបញ្ចូលទិន្នន័យមិនត្រូវតាមការណែនាំត្រូវទម្រង់ក្រុមប្រឹក្សា និងបុគ្គលិក ជាក់ស្តែងគឺត្រូវចំនុចប្រាក់បៀរវត្សន៍ (ប្រាក់ខែក្រុមប្រឹក្សា និងបុគ្គលិក) សូមបញ្ចូលដោយប្រើប្រាស់លេខឡាតាំង ហើយសូមកុំប្រើក្បៀស (,) រីចុច (.) បើមិនដូចនេះទេក្រុង ស្រុក ខណ្ឌរបស់អ្នកនឹងជួបបញ្ហា និងមិនអាចមើលទិន្នន័យបាន
ថ្ងៃទី ១៤ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៦បន្ថែមប្រភេទសកម្មភាពស្តង់ដារ សកម្មភាពស្តង់ដារ និងសូចនាករ ដែលប្រើប្រាស់ក្នុងអង្គភាពលទ្ធកម្ម
ថ្ងៃទី ១៩ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៦កែសម្រួលលើផ្នែករចនាបទសារជាថ្មីទាំងស្រុង (System Template Redesign)
ថ្ងៃទី ២៩ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៦ប្រព័ន្ធតាមដាន និងវាយតម្លៃផ្ទៃក្នុងក្រុងស្រុកខណ្ឌ ត្រូវរៀបចំអោយមានដំណើរការលើ ទូរស័ព្ធ (Smart Phone) និង ក្តាចុង (Tablet) ដោយប្រព័ន្ធដំណើរទូទៅមានលក្ខណៈតែមួយដូចប្រើប្រាស់លើ កុំព្យូទ័រដែរ
ចំនួនអ្នកចូលមកកាន់ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃផ្ទៃក្នុង ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ នៅថ្ងៃនេះមាន 1