របាយការណ៍ស្តីពី ការអនុវត្តផែនការសកម្មភាព និងថវិការបស់រដ្ឋាបាល ក្រុង/ស្រុក/ខណ្ឌៈ
ចាប់ពីឆ្នាំ ដល់ឆ្នាំ

របាយការណ៍នេះបង្ហាញពីផែនការសកម្មភាព កាលបរិច្ឆេទអនុវត្ត គ្រោងថវិកា និងចំណាយជាក់ស្តែង នៃរដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌតាមរយៈពេលដែលបានជ្រើសរើសខាងលើ។ ម៉្យាងទៀតនោះ របាយការណ៍នេះផ្តល់ជូន​ក្រុមប្រឹក្សា និងគណៈអភិបាលនូវវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តផែនការសកម្មភាព និងអាទិភាពការងាររបស់រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌតាមរយៈពណ៌សម្គាល់។ របាយការណ៍នេះក៏បង្ហាញពីការងារដែលនៅសេសសល់ និងពេលវេលាគ្រោងបញ្ចប់ ដោយផ្អែកតាមលទ្ធផលនៃការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៃវឌ្ឍនភាពរបស់ផែនការសកម្មភាពដែលបានគ្រោងទុក។ កូឡោនចុងក្រោយបង្ហាញនៅព៌ណដែលបញ្ចាក់ពីស្ថានភាពនៃការអនុវត្ត។ ព៌ណប៉ៃតង គឺផែនការសកម្មភាពអនុវត្តឬបញ្ចប់បាន ១០០ភាគរយ។ ព៌ណខៀវ គឺផែនការសកម្មភាពអនុវត្តឬបញ្ចប់បាន ៧៥ភាគរយ ។ ព៌ណទឹកក្រូច គឺផែនការសកម្មភាពអនុវត្តឬបញ្ចប់បាន ៥០ភាគរយ ។ ព៌ណក្រហម គឺផែនការសកម្មភាពអនុវត្តឬបញ្ចប់បាន ២៥ភាគរយ ។

ផែនការដែលបានអនុវត្តតាមឆ្នាំ ឯកតាគិតជាភាគរយ
ផែនការដែលបានអនុវត្តតាមអង្គភាព ការិយាល័យ ឬផ្នែកនីមួយៗ ឯកតាគិតជាភាគរយ
1. តារាងអនុវត្តផែនការ​ សកម្មភាព និងថវិកា
មិនមានទិន្នន័យ
ចំនួនគ្រោងថវិកា : 0  រៀល
ចំនួនថវិកាចំណាយជាក់ស្តែង : 0  រៀល