របាយការណ៍ស្តីពី សារពើភ័ណ្ឌរបស់រដ្ឋបាល ក្រុង/ស្រុក/ខណ្ឌៈ
ចាប់ពីឆ្នាំ ដល់ឆ្នាំ

របាយការណ៍នេះ បង្ហាញអំពីអចលនៈទ្រព្យដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ (សារពើភ័ណ្ឌ)។ របាយការណ៍នេះក៏បង្ហាញពីតម្លៃប្រហាក់ប្រហែលនៃសម្ភារៈ និងអង្គភាព ការិយាល័យ ឬផ្នែកដែលប្រើប្រាស់សម្ភារៈទាំងនោះ។​ បញ្ជីសារពើភណ្ឌនេះត្រូវពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ម្តងក្នុងមួយឆ្នាំ រួមមាន គ្រឿងសង្ហារឹម (ដូចជា ម៉ូតូ តុ ទូ កៅអី ឬកុំព្យូទ័រ) និងអគារ។

1. តារាងសារពើភណ្ឌតាមអង្គភាព ការិយាល័យ ឬផ្នែក
មិនមានទិន្នន័យ
តម្លៃថវិកាជាសាច់ប្រាក់សរុប ៖ 0,000 រៀល
2. តារាងលម្អិតសារពើភ័ណ្ឌ
មិនមានទិន្នន័យ