របាយការណ៍ស្តីពី លិខិតចេញរបស់រដ្ឋបាល ក្រុង/ស្រុក/ខណ្ឌៈ
ចាប់ពីឆ្នាំ ដល់ឆ្នាំ

របាយការណ៍នេះកត់ត្រាពីលិខិតចេញដោយប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ ថាតើលិខិតដែលបានផ្ញើរចេញទៅកន្លែងណាខ្លះ និងកាលបរិច្ឆេទរបស់លិខិត។

ចំនួនលិខិតសរុប 0
1. តារាងលិខិតចេញ
មិនមានទិន្នន័យ