សូមទោស, អ្នកត្រូវការអនុញ្ញាត JavaScript ដើម្បីទស្សនាគេហទំព័រនេះ។

APP ISAF
ហិរញ្ញវត្ថុសាលាបឋមសិក្សា

ហិរញ្ញវត្ថុសាលាបឋមសិក្សា
ទម្រង់ទី១២
ឈ្មោះសាលាបឋមសិក្សា
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ
ការណែនាំ៖ ទិន្នន័យនេះបំពេញដោយនាយកសាលា។ សូមបំពេញទៅក្នុងប្រអប់នីមួយៗ បន្ទាប់មក ត្រូវចុះហត្ថលេខា និងបោះត្រាដោយនាយក​សាលា​ និងប្រគល់ទៅការិយាល័យអប់រំស្រុក។ សូមកុំភ្លេចបំពេញឈ្មោះសាលា និងឆ្នាំទិន្នន័យ (ឧ. ចំពោះឆ្នាំសិក្សា ២០១៩-២០២០ សូមបំពេញតែ២០២០បានហើយ)។

ចំណូល


ចំណាយ
បញ្ជីអ្នកផ្តល់ជំនួយ រួមចំណែកជាមួយថវិកាសាលារៀន (ឧ. អង្គការ UNICEF...)

ការទទួលខុសត្រូវ៖ ទិន្នន័យនេះផ្តល់ដោយនាយកសាលា និងបានពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយការិយាល័យអប់រំ យុវជន និងកីឡា ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ
សូមបញ្ជាក់ថា ទិន្នន័យដែលបានផ្តល់ជូននេះពិតជាត្រឹមត្រូវ និងពេញលេញ
__________________________
ហត្ថលេខា និងត្រានាយកសាលា
____________________
កាលបរិច្ឆេទ
បានពិនិត្យ និងសូមបញ្ជាក់ថា ទិន្នន័យនេះពិតជាត្រឹមត្រូវ អាចបញ្ចូលក្នុងប្រព័ន្ធបាន
__________________________
ហត្ថលេខា និងត្រាការិ.អប់រំស្រុក
____________________
កាលបរិច្ឆេទ