សូមទោស, អ្នកត្រូវការអនុញ្ញាត JavaScript ដើម្បីទស្សនាគេហទំព័រនេះ។

APP ISAF
គម្រោង ឃុំ សង្កាត់

គម្រោង ឃុំ សង្កាត់
ទម្រង់ទី៣
ឈ្មោះឃុំ​ សង្កាត់
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ
ការណែនាំ៖ ទម្រង់នេះ ត្រូវបំពេញដោយស្មៀនឃុំ/សង្កាត់។ សូមកត់ត្រាទិន្នន័យទៅក្នុងប្រអប់នីមួយៗបន្ទាប់មកត្រូវចុះហត្ថលេខា និងបោះត្រាដោយមេឃុំ ចៅសង្កាត់ និងប្រគល់ទៅរដ្ឋបាល ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ។ សូមរាយឈ្មោះគម្រោងអាទិភាពទាំងអស់ដែលបានប្រើ មូលនិធិឃុំ សង្កាត់។ សូមរាយឈ្មោះគម្រោង ទីតាំង តម្លៃកិច្ចសន្យា និងអ្នកទទួលផល។
ឈ្មោះគម្រោង
ស្ថានភាពគម្រោង
 
 
|  
 
|  
 
|  
 
|  
 
|  
 
|  
 
|  
 
|  
 
|  
 
|  
ការទទួលខុសត្រូវ៖ ទិន្នន័យផ្តល់ដោយមេឃុំ និងបានពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ ដោយប្រធានការិយាល័យ ផែនការ និងគាំទ្រឃុំសង្កាត់ / ផែនការ និងហិរញ្ញវត្ថុ
សូមបញ្ជាក់ថា ទិន្នន័យដែលបានផ្តល់ជូននេះពិតជាត្រឹមត្រូវ និងពេញលេញ
__________________________
ហត្ថលេខា និងត្រាមេឃុំ
____________________
កាលបរិច្ឆេទ
បានពិនិត្យ និងសូមបញ្ជាក់ថា ទិន្នន័យនេះ ពិតជាត្រឹមត្រូវ អាចបញ្ចូលក្នុងប្រព័ន្ធបាន
__________________________
ហត្ថលេខា ប្រធានការិ.គាំទ្រឃុំសង្កាត់/
ផែនការ និងហិរញ្ញវត្ថុ
____________________
កាលបរិច្ឆេទ
កាលបរិច្ឆេទផលិត៖ 2022-12-08 02:03