សូមទោស, អ្នកត្រូវការអនុញ្ញាត JavaScript ដើម្បីទស្សនាគេហទំព័រនេះ។

APP ISAF
ហិរញ្ញវត្ថុ ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ

ហិរញ្ញវត្ថុ ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ
ទម្រង់ទី៣២
ឈ្មោះក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ
ការណែនាំ៖ ទម្រង់នេះ ត្រូវប្រមូលនិងបំពេញដោយប្រធានការិយាល័យសាម៉ី និងសម្របសម្រួលដោយប្រធានការិយាល័យ ផែនការ និងគាំទ្រឃុំសង្កាត់។ សូមកត់ត្រាទិន្នន័យទៅក្នុងប្រអប់នីមួយៗ បន្ទាប់មកត្រូវចុះហត្ថលេខា និងបោះត្រាដោយនាយករដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ និងប្រគល់ទៅអោយមន្ត្រីបង្គោលទទួលបន្ទុកការងារគណនេយ្យភាពសង្គមថ្នាក់ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ។បញ្ជាក់៖ ត្រូវបំពេញឈ្មោះក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ឆ្នាំទិន្នន័យ (ឧ. ២០១៧) និងគ្រប់សូចនាករទាំងអស់។

ចំណូល


ចំណាយ
ការទទួលខុសត្រូវ៖ ទិន្នន័យផ្តល់ដោយប្រធានការិយាល័យ ផែនការ និងគាំទ្រឃុំសង្កាត់ និងពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ ដោយនាយករដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ
សូមបញ្ជាក់ថា ទិន្នន័យដែលបានផ្តល់ជូននេះពិតជាត្រឹមត្រូវ និងពេញលេញ
__________________________
ហត្ថលេខា ប្រធានការិ.គាំទ្រឃុំសង្កាត់
____________________
កាលបរិច្ឆេទ
បានពិនិត្យ និងសូមបញ្ជាក់ថា ទិន្នន័យនេះ ពិតជាត្រឹមត្រូវ អាចបញ្ចូលក្នុងប្រព័ន្ធបាន
__________________________
ហត្ថលេខា និងត្រាលោកនាយករដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ
____________________
កាលបរិច្ឆេទ
កាលបរិច្ឆេទផលិត៖ 2022-12-08 04:06