សូមទោស, អ្នកត្រូវការអនុញ្ញាត JavaScript ដើម្បីទស្សនាគេហទំព័រនេះ។

SA Mobile App
ហិរញ្ញវត្ថុ ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ

ហិរញ្ញវត្ថុ ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ
ទម្រង់ទី៣២
ឈ្មោះក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ
ការណែនាំ៖ ទម្រង់នេះបំពេញដោយប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុក្រុង ស្រុក ឬប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាល និងបុគ្គលិកខណ្ឌ ដោយសហការជាមួយប្រធានការិយាល័យពាក់ព័ន្ធ ហើយចុះហត្ថលេខា និងពិនិត្យបញ្ជាក់ទិន្នន័យដោយនាយករដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ បន្ទាប់មកប្រគល់ទៅអោយមន្ត្រីបង្គោលទទួលបន្ទុកការងារគណនេយ្យភាពសង្គមដើម្បីបញ្ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធ។ បញ្ជាក់៖ សូមបំពេញគ្រប់សូចនាករទាំងអស់។ ចំពោះទិន្នន័យត្រូវប្រមូលពីរបាយការណ៍ឆ្នាំចាស់ចុងក្រោយ (ឧ. ២០២៣)។

ចំណូល


ចំណាយ
ការទទួលខុសត្រូវ៖ ទិន្នន័យផ្តល់ដោយប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុក្រុង ស្រុក ឬប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាល និងបុគ្គលិកខណ្ឌ និងពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ ដោយនាយករដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ
សូមបញ្ជាក់ថា ទិន្នន័យដែលបានផ្តល់ជូននេះពិតជាត្រឹមត្រូវ និងពេញលេញ
__________________________
ហត្ថលេខា ប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ/បុគ្គលិក ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ
____________________
កាលបរិច្ឆេទ
បានពិនិត្យ និងសូមបញ្ជាក់ថា ទិន្នន័យនេះ ពិតជាត្រឹមត្រូវ អាចបញ្ចូលក្នុងប្រព័ន្ធបាន
__________________________
ហត្ថលេខា និងត្រានាយករដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ
____________________
កាលបរិច្ឆេទ
កាលបរិច្ឆេទផលិត៖ 2024-07-14 21:53