សូមទោស, អ្នកត្រូវការអនុញ្ញាត JavaScript ដើម្បីទស្សនាគេហទំព័រនេះ។

SA Mobile App
ហិរញ្ញវត្ថុមណ្ឌលសុខភាព

ហិរញ្ញវត្ថុមណ្ឌលសុខភាព
ទម្រង់ទី២២
ឈ្មោះមណ្ឌលសុខភាព
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ
ការណែនាំ៖ ទិន្នន័យនេះបំពេញដោយប្រធានមណ្ឌលសុខភាព។ សូមបំពេញទៅក្នុងប្រអប់នីមួយៗ បន្ទាប់មក ត្រូវចុះហត្ថលេខា និងបោះត្រាដោយប្រធានមណ្ឌលសុខភាព និងប្រគល់ទៅការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ។ សូមកុំភ្លេចបំពេញឈ្មោះមណ្ឌលសុខភាព និងឆ្នាំទិន្នន័យ (ឧ. ២០២៣)

ចំណូល


ចំណាយ
បញ្ជីអ្នកផ្តល់ជំនួយ រួមចំណែកជាមួយថវិកាមណ្ឌលសុខភាព (ឧ. RACHA...)

ការទទួលខុសត្រូវ៖ ទិន្នន័យនេះ ផ្តល់ដោយប្រធានមណ្ឌលសុខភាព និងបានពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយការិយាល័យសុខាភិបាលស្រុកប្រតិបត្តិ
សូមបញ្ជាក់ថា ទិន្នន័យដែលបានផ្តល់ជូននេះពិតជាត្រឹមត្រូវ និងពេញលេញ
__________________________
ហត្ថលេខា និងត្រាប្រធានមណ្ឌលសុខភាព
____________________
កាលបរិច្ឆេទ
បានពិនិត្យ និងសូមបញ្ជាក់ថា ទិន្នន័យនេះពិតជាត្រឹមត្រូវ អាចបញ្ចូលក្នុងប្រព័ន្ធបាន
__________________________
ហត្ថលេខា និងត្រាប្រធានការិ.ស្រុកប្រតិបត្តិ
____________________
កាលបរិច្ឆេទ
កាលបរិច្ឆេទផលិត៖ 2024-04-19 01:07