សូមទោស, អ្នកត្រូវការអនុញ្ញាត JavaScript ដើម្បីទស្សនាគេហទំព័រនេះ។

APP ISAF
គម្រោង ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ

គម្រោង ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ
ទម្រង់ទី៣៣
ឈ្មោះឃុំ​ សង្កាត់
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ
ការណែនាំ៖ ទម្រង់នេះ ត្រូវបំពេញដោយប្រធានការិយាល័យផែនការគាំទ្រ ឃុំ សង្កាត់។ សូមរាយឈ្មោះគម្រោងទាំងអស់ដែលបានអនុវត្ត។
ឈ្មោះគម្រោង
ស្ថានភាពគម្រោង
 
 
|  
 
|  
 
|  
 
|  
 
|  
 
|  
 
|  
 
|  
 
|  
 
|  
ការទទួលខុសត្រូវ៖ ទិន្នន័យផ្តល់ដោយប្រធានការិយាល័យ ផែនការ និងគាំទ្រឃុំសង្កាត់ និងពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ ដោយ លោកនាយករដ្ឋបាលក្រុង ស្រុកសាមី
សូមបញ្ជាក់ថា ទិន្នន័យដែលបានផ្តល់ជូននេះពិតជាត្រឹមត្រូវ និងពេញលេញ
__________________________
ហត្ថលេខា ប្រធានការិ.គាំទ្រឃុំសង្កាត់
____________________
កាលបរិច្ឆេទ
បានពិនិត្យ និងសូមបញ្ជាក់ថា ទិន្នន័យនេះ ពិតជាត្រឹមត្រូវ អាចបញ្ចូលក្នុងប្រព័ន្ធបាន
__________________________
ហត្ថលេខា លោកនាយករដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក
____________________
កាលបរិច្ឆេទ
កាលបរិច្ឆេទផលិត៖ 2022-12-08 01:57