សូមទោស, អ្នកត្រូវការអនុញ្ញាត JavaScript ដើម្បីទស្សនាគេហទំព័រនេះ។

SA Mobile App
ហិរញ្ញវត្ថុឃុំ សង្កាត់

ហិរញ្ញវត្ថុឃុំ សង្កាត់
ទម្រង់ទី២
ឈ្មោះឃុំ​ សង្កាត់
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ
ការណែនាំ៖ ទម្រង់នេះ ត្រូវប្រមូលនិងបំពេញដោយស្មៀនឃុំ/សង្កាត់។ សូមកត់ត្រាទិន្នន័យទៅក្នុងប្រអប់នីមួយៗ បន្ទាប់មកត្រូវចុះហត្ថលេខា និងបោះត្រាដោយមេឃុំ/ចៅសង្កាត់ និងប្រគល់ទៅថ្នាក់ស្រុក។ កុំភ្លេចបំពេញឈ្មោះឃុំ និងឆ្នាំទិន្នន័យ (ឧ. ២០២៣)។

ចំណូល


ចំណាយ
ការទទួលខុសត្រូវ៖ ទិន្នន័យផ្តល់ដោយមេឃុំ និងពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ ដោយប្រធានការិយាល័យ ផែនការ និងគាំទ្រឃុំសង្កាត់
សូមបញ្ជាក់ថា ទិន្នន័យដែលបានផ្តល់ជូននេះពិតជាត្រឹមត្រូវ និងពេញលេញ
__________________________
ហត្ថលេខា និងត្រាមេឃុំ
____________________
កាលបរិច្ឆេទ
បានពិនិត្យ និងសូមបញ្ជាក់ថា ទិន្នន័យនេះ ពិតជាត្រឹមត្រូវ អាចបញ្ចូលក្នុងប្រព័ន្ធបាន
__________________________
ហត្ថលេខា ប្រធានការិ.គាំទ្រឃុំសង្កាត់
____________________
កាលបរិច្ឆេទ
កាលបរិច្ឆេទផលិត៖ 2024-06-17 23:27