សូមទោស, អ្នកត្រូវការអនុញ្ញាត JavaScript ដើម្បីទស្សនាគេហទំព័រនេះ។

SA Mobile App
ទិន្នន័យសាលាបឋមសិក្សា

ទិន្នន័យសាលាបឋមសិក្សា
ទម្រង់ទី១១
ឈ្មោះសាលាបឋមសិក្សា
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ
ការណែនាំ៖ ទិន្នន័យនេះបំពេញដោយនាយក ឬនាយករងសាលា។ សូមបំពេញទៅក្នុងប្រអប់នីមួយៗ បន្ទាប់មកត្រូវពិនិត្យភាពត្រឹមត្រូវនៃទិន្នន័យ និងចុះហត្ថលេខា បោះត្រាដោយនាយកសាលា និងប្រគល់ទៅការិយាល័យអប់រំ យុវជន និងកីឡាក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ។ សូមកុំភ្លេចបំពេញឈ្មោះសាលា និងឆ្នាំទិន្នន័យ (ឧ. ចំពោះឆ្នាំសិក្សា ២០២២-២០២៣ សូមបំពេញតែ២០២៣បានហើយ)។
ការទទួលខុសត្រូវ៖ ទិន្នន័យនេះផ្តល់ដោយនាយកសាលា និងបានពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយការិយាល័យអប់រំ យុវជន និងកីឡា ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ
សូមបញ្ជាក់ថា ទិន្នន័យដែលបានផ្តល់ជូននេះពិតជាត្រឹមត្រូវ និងពេញលេញ
__________________________
ហត្ថលេខា និងត្រានាយកសាលា
____________________
កាលបរិច្ឆេទ
បានពិនិត្យ និងសូមបញ្ជាក់ថា ទិន្នន័យនេះពិតជាត្រឹមត្រូវ អាចបញ្ចូលក្នុងប្រព័ន្ធបាន
__________________________
ហត្ថលេខា និងត្រាការិ.អប់រំស្រុក
____________________
កាលបរិច្ឆេទ
កាលបរិច្ឆេទផលិត៖ 2024-06-18 00:02