សូមទោស, អ្នកត្រូវការអនុញ្ញាត JavaScript ដើម្បីទស្សនាគេហទំព័រនេះ។

SA Mobile App
ទិន្នន័យមណ្ឌលសុខភាព

ទិន្នន័យមណ្ឌលសុខភាព
ទម្រង់ទី២១
ឈ្មោះមណ្ឌលសុខភាព
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ
ការណែនាំ៖ ទិន្នន័យនេះបំពេញដោយប្រធានមណ្ឌលសុខភាព។ សូមបំពេញទៅក្នុងប្រអប់នីមួយៗ បន្ទាប់មក ត្រូវចុះហត្ថលេខា និងបោះត្រាដោយប្រធានមណ្ឌលសុខភាព និងប្រគល់ទៅការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ។ សូមកុំភ្លេចបំពេញឈ្មោះមណ្ឌលសុខភាព និងឆ្នាំទិន្នន័យ (ឧ. ២០២៣)

ការទទួលខុសត្រូវ៖ ទិន្នន៌យនេះ ផ្តល់ដោយប្រធានមណ្ឌលសុខភាព និងបានពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយការិយាល័យសុខាភិបាលស្រុកប្រតិបត្តិ
សូមបញ្ជាក់ថា ទិន្នន័យដែលបានផ្តល់ជូននេះពិតជាត្រឹមត្រូវ និងពេញលេញ
__________________________
ហត្ថលេខា និងត្រាប្រធានមណ្ឌលសុខភាព
____________________
កាលបរិច្ឆេទ
បានពិនិត្យ និងសូមបញ្ជាក់ថា ទិន្នន័យនេះពិតជាត្រឹមត្រូវ អាចបញ្ចូលក្នុងប្រព័ន្ធបាន
__________________________
ហត្ថលេខា និងត្រាប្រធានការិ.ស្រុកប្រតិបត្តិ
____________________
កាលបរិច្ឆេទ
កាលបរិច្ឆេទផលិត៖ 2024-07-14 20:44