សូមទោស, អ្នកត្រូវការអនុញ្ញាត JavaScript ដើម្បីទស្សនាគេហទំព័រនេះ។

សូម​ស្វាគមន៍​មកកាន់​ប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រង​ការ​ប្រកាសដេញថ្លៃ​របស់​ គ.ជ.អ.ប

ដើម្បី​ស្វែងរក​នូវ​ប្រកាស​ដេញ​ថ្លៃ​គម្រោង​ក្នុង​ខេត្ត​ណាមួយបាន លោកអ្នក​ត្រូវ៖

ក្នុង​ករណី​លោក​អ្នក​មាន​បញ្ហា​ផ្សេង​ៗ​ទាក់​ទងទៅ​​នឹង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រង​ការ​ប្រកាសដេញថ្លៃគម្រោង​ឃុំ សង្កាត់ សូម​ទំនាក់​ទំនង​​ ក្រុមការងារព័ត៌មានវិទ្យានៃលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប ។